bool(true)

ONDERZOEK DOOR TARGET QUESTIONS

onderzoek door middel van enquêtes

Target Questions kan u helpen bij elke fase van uw onderzoek door middel van enquêtes. Wij kunnen u helpen met het opstellen van (of assisteren bij) de vragenlijsten, een online platform, uitvoering enquête door enquêteurs, uitgebreide analyse en rapportage van de in enquête verzamelde gegevens.

Target Questions draagt zorg voor verschillende soorten enquêtes. Deze kunnen zowel online, face to face als telefonisch afgenomen worden. Wij denken graag met u mee welke inrichting bij u het beste past. Bekijk hieronder een greep uit onze verschillende smaken.

Burgertevredenheids-onderzoek

Hoe tevreden zijn burgers over diverse vormen van (gemeentelijke) dienstverlening? Target Questions heeft ervaring met diverse vormen van burger- en buurtonderzoek voor uiteenlopende organen als Gemeentes, Provincies, Waterschappen, Minsteries, Politie, Brandweer en Omgevingsdiensten. Lees meer ……..

Communicatieonderzoek

Via een Target Questions communicatieonderzoek wordt inzicht verkregen in het verwachte dan wel bereikte effect dan van in te zetten of al ingezette communicatiemiddelen en –boodschappen. Een dergelijk onderzoek behelst de ervaringen en de beleving van burgers met betrekking tot communicatiemiddelen als huis-aan-huis kranten, websites, flyers, nieuwsbrieven, folders en/of informatiebijeenkomsten. Lees meer….

Communicatieonderzoek gemeente/burger

Onderzoek naar ervaringen en gevoelens van burgers m.b.t. communicatiemiddelen als huis-aan-huiskrant, website, flyers, nieuwsbrieven, folders en/of informatiebijeenkomsten. In nauw overleg wordt de onderzoeksvraag vastgesteld en vertaald in een vragenlijst op maat. Hieraan wordt de onderzoeksmethode gekoppeld en het plan van aanpak vastgesteld. De hieruit ontstane data-analyse kan worden gekoppeld aan verschillende rapportages.

Burger- en buurtonderzoek

Een dergelijk onderzoek naar ervaringen en gevoelens van burgers kan de de volgende onderwerpen omvatten:
Wonen/leven (bijvoorbeeld onderzoek gericht op bouwen/verbouwen, jeugd/onderwijs/studeren, veiligheid of AZC);
Werk/inkomen (bijvoorbeeld onderzoek gericht op werk, uitkeringen en regelingen, schulden, bijstand);
Zorg/welzijn (bijvoorbeeld onderzoek gericht op WMO, sociale wijkteams, dakloos, vrijwilligers)
Ondernemen (bijvoorbeeld onderzoek gericht op lokale economie, vestigen in gemeente, starters, bedrijvenloket)
Vrije tijd (bijvoorbeeld onderzoek gericht op recreatie, winkelen, sport, toerisme, kunst/cultuur).

Doelgroeponderzoek

Weten waarom uw doelgroep bepaalde keuzes maakt, geeft richting aan de daarop afgestemde bedrijfs- en marketingcommunicatieplannen. Een doelgroeponderzoek kent verscheidene aspecten. Denk bijvoorbeeld aan de motivatie om iets wél of juist niet te doen, de wijze waarop men naar een (werkgevers)merk kijkt of de behoefte aan bepaalde informatie. Maar ook: waar liggen de interesses van deze personen en wat is de houding van de doelgroep ten opzichte van bepaalde onderwerpen of standpunten. Samenvattend kunnen we stellen: met behulp van een doelgroeponderzoek wilt u weten wat uw doelgroep drijft. Lees meer…

Huurdersonderzoek

Een huurdersonderzoek geeft inzicht in verschillende aspecten zoals tevredenheid over de woning en woonomgeving, bepaalde woonwensen, klantgerichtheid van de dienstverlening tot en met de kwaliteit van service en onderhoud.

Response onderzoek

De respons is dat deel van de steekproef of onderzoek dat gereageerd heeft op de uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Aan de respons stel je de eis dat die representatief en voldoende groot moet zijn. lees meer ……….

Mystery Visit

Dit betreft het onaangekondigd bezoeken van een lokatie door een Mystery Guest. Deze bekijkt of wordt voldaan aan gemaakte afspraken tussen opdrachtgever en werknemer. Denk aan:
– instructies personeel
– kennis en communicatie personeel
– opstelling en lokatie in winkel
– prijsstelling en presentatie
– volledigheid
Een Mystery Visitor van Target Questions is goed geïnformeerd en geïnstrueerd zodat optimale terugkoppeling kan plaatsvinden. Lees meer…….

Verpakkingsonderzoek

Een verpakkingsonderzoek besteedt aandacht aan een breed scala aan aspecten. Vorm, kleurgebruik, en typografie zijn letterlijk in het oog springende elementen. Lees meer ……

Opiniepeiling

U wilt bij een nieuw in te zetten beleidsplan, project of actie weten of er voldoende draagvlak is? Het in kaart brengen van ideeën en meningen van uw doelgroep is dan van belang. Goede aansluiting op de uitkomst van een opiniepeiling binnen uw doelgroep verhoogt de kans van slagen. Bij een dergelijk onderzoek kunt u kiezen om het uit te voeren onder de totale doelgroep of via een representatieve steekproef.

Belevingsonderzoek

Hoe kijken we aan tegen bepaalde zaken of hoe worden bepaalde zaken ervaren? Een belevingsonderzoek geeft antwoord op vragen die hiermee verband houden. Die antwoorden zijn niet objectief, want ze komen voort uit individuele, persoonlijke beleving en waarneming. Lees meer….

Klanttevredenheids-onderzoek

Geen betere ambassadeur dan een tevreden klant. Het tevreden houden of zelfs overtreffen van verwachtingen biedt u uiteindelijk vele voordelen. Een tevreden klant betekent investeren in gericht onderzoek. Met het loyaliteitsmodel Net Promotor Score (NPS) kunnen wij de klantloyaliteit inzichtelijk maken. Daarmee kunt u gericht stappen ondernemen om de loyaliteit te verbeteren. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat organisaties met een hoge NPS loyalere klanten hebben die sneller herhalingsaankopen doen of herhalingsopdrachten plaatsen. Lees meer…

Medewerker tevredenheidsonderzoek

Medewerkers zijn zeer bepalend voor het succes van een bedrijf. En tevreden medewerkers zijn bewezen loyaler en productiever. Waaraan hechten medewerkers waarde en hoe ervaren zij de situatie op de werkvloer? Met een medewerkerstevredenheidsonderzoek is het mogelijk om koers en beleid qua personeelsmanagement bij te sturen. Lees meer ….

Evenementenonderzoek

De organisatie van een evenement kan zeer complex zijn. Maar hoe zorgt u ervoor dat het evenement volgend jaar (nog) succesvoller wordt? Bijvoorbeeld door gespecificeerde rapportages en adviezen met betrekking op beleving, bezoekerssamenstelling, opkomst en algemene waardering. Lees meer ……

Imago onderzoek

Imago (reputatie) is het beeld dat een persoon of organisatie oproept. Wat is het eerste waar men aan denkt bij uw merk? Feiten waaraan veel gevolg gegeven kan worden. Een imago onderzoek van Target Questions brengt úw reputatie feilloos in kaart. Lees meer……

Productonderzoek

Waarom is het ene product succesvol en het andere niet? Productonderzoek geeft een opdrachtgever beter inzicht in een aantal kenmerkende eigenschappen van het product en de waardering ervan. lees meer…….

Lezersonderzoek

U bent uitgever en wilt graag meer inzicht in het bereik van uw medium, het gebruik en de waardering van uw lezers. Inspelen op de behoefte van uw lezer door het toevoegen of weglaten van een rubriek, ingaan op brandende vragen of het aanstippen van trends. Waar liggen de interesses van de lezer en wat is de reden waarom deze graag uw magazine of website leest? Wederzijdse interesse levert betrokken lezers en uiteindelijk ook een kwalitatief beter medium. Lees meer ……….

(after) Salesenquête

Benieuwd naar hoe uw dienstverlening of product wordt ervaren? Streeft u naar 100% tevreden klanten? Dan kunt u met een (after) salesenquête inzicht krijgen in de ervaring van uw klant. Hierdoor maakt u de ‘blind spot’ inzichtelijk en kunt u daar waar nodig aanpassingen doen om in te spelen op de behoefte van de klant.

Contact opnemen

reCAPTCHA is required.

Contact opnemen

reCAPTCHA is required.