bedrijventerreinen onderzoek

veranderingen bedrijventerreinen

De markt van bedrijventerreinen is drastisch veranderd. Afvlakking van de schaalvergroting, afnemende bevolkingsgroei en verminderde economische bedrijvigheid liggen daaraan te grondslag. Factoren die leiden tot meer leegstand, achterstallig onderhoud, sociale onveiligheid en uiteindelijk een slecht image van het gebied. Daardoor komen verhuur en grondverkoop onder druk te staan.

Hoe kan het beste worden ingespeeld op de kansen en bedreigingen van een snel veranderend economisch klimaat? Hoe kunnen we bedrijventerreinen revitaliseren? En hoe speelt u effectief in op de transformatie van een aanbiedersmarkt naar een vraag-gestuurde markt? Dat zijn enkele vragen die veel stakeholders (lokale overheden, ontwikkelaars, makelaars, vastgoedeigenaren en huurders) bezig houdt.

Target Questions speelt in op de behoefte aan antwoorden met de TARGETSCAN BEDRIJVENTERREINEN, een effectieve manier om oorzaken in kaart te brengen en nieuwe perspectieven te schetsen. Aspecten die in het bedrijventerreinen onderzoek  aan de orde komen zijn onder meer de locatie en omgevingsfactoren, de uitstraling en diversiteit, maar ook zaken als doelstellingen en ambitieniveau van de betreffende gemeente. Een dergelijk onderzoek verschaft heldere inzichten en biedt handvatten om het beleid bij te sturen en een actieplan ten uitvoer te brengen.

'Het is gemakkelijk om moeilijke vragen te stellen. Het is moeilijk om gemakkelijke antwoorden te geven'

Emerson

de targetscan

Deze hands-on onderzoeksvorm bestaat uit zes opeenvolgende stappen:

  • Deskresearch omgevingsfactoren betreffende bedrijventerrein
  • Gebruikerstevredenheidsonderzoek (enquête en interview) onder werknemers en directieleden bedrijven
  • Belevingsonderzoek Gemeente (enquête en interview)
  • Opstellen ‘vitaliteitsprofiel’
  • Uitgangspunten aanpak
  • Rapportage

Om optimaal te kunnen inspelen op veranderingen aan de vraagzijde is het van belang de vestigingseisen van ondernemers te kennen. We gaan op zoek naar de belevingswaarde van de locatie voor (eind)gebruikers en stakeholders. De uitkomsten van dat onderzoek worden zichtbaar in een vitaliteitsprofiel.

Voor het realiseren van hoogwaardige bedrijventerreinen is goede samenwerking tussen alle betrokken partijen essentieel. Vanuit het onderzoek worden uitgangspunten aangedragen voor een effectieve aanpak, bij voorkeur te bespreken in een strategische sessie met de belangrijkste stakeholders. De uiteindelijke rapportage biedt een sterkte/zwakte-analyse, geeft inzicht in de financiële (on)mogelijkheden en benoemt de kernkwaliteiten voor een eventuele herpositionering.

onderzoek door Target Questions

Target Questions staat garant voor volstrekt onafhankelijk bedrijventerreinen onderzoek en betrouwbare resultaten. De door ons uitgevoerde enquêtes en audits worden samengevat in heldere rapportages die waardevolle managementinformatie oplevert. Target Questions combineert een no-nonsense mentaliteit met een doelgerichte (what’s in a name) werkwijze, hetgeen zorgt voor aantrekkelijke tarieven. In die hoedanigheid voeren wij opdrachten uit van lokale overheden, non-profit organisaties en bedrijfsleven.

Bij de uitvoering van het bedrijventerreinen onderzoek werkt Target Questions samen met managementadviseur Hein Eiting en Johan Haringsma (ex-directeur WPM Research & Consultancy).

Wilt u meer informatie? Bel naar ons kantoor: +31 (0)88 42 00 810 of stuur een mail naar info@targetquestions.nl.

Contact opnemen

reCAPTCHA is required.

Contact opnemen

reCAPTCHA is required.